Breaking News

Salah (het gebed)

Het gebed is een individuele plicht "fard ayn " voor iedere moslim. Je bent verplicht om het van jongs af aan te leren. Je dient het op de voorgeschreven tijden te verrichten volgens zijn zuilen, vereisten, verplichtingen en naar de traditie van de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, totdat je de overwinning behaalt met de tevredenheid van Allah, Glorierijk en Verheven is Hij. Je zult dan behoren tot diegene die succesvol zijn in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals als Allah, de Verhevene dat wil.

Aantal Rak'as van elk salah

Tijden van het gebed
soennah voor
Fard (verplicht)
Soennah na
Het ochtendgebed (Fadjr)
2
2
--
Het middaggebed (Doehr)
2+2
4
2
Het namiddaggebed (Asr)
2+2
4
--
Het zonsonderganggebed (Maghrib)
2
3
2
Het avondgebed (I'sha)
2
4
2 chafe + 1Witr
vrijdag's gebed (Doehr)
2
(moskee groet)
2
2 thuis of
2+2
in de moskee
 1. Fadjr (Het ochtendgebed) bestaat uit 2 rak’ahs en wordt hard opgelezen.
 2. Doehr (Het middaggebed) bestaat uit 4 rak’ahs en wordt zachtjes gelezen.
 3. Asr (Het namiddaggebed) bestaat uit 4 rak’ahs en wordt zachtjes gelezen.
 4. Maghreb (Het zonsonderganggebed) bestaat uit 3 raka’ahs en de eerste twee rak’ahs worden hard opgelezen en da laatste rak’ah wordt zachtjes gelezen.
 5. Isjah (Het avondgebed) bestaat uit 4 rak’ahs en de eerste twee worden hard opgelezen en de laatste twee zachtjes gelezen.

Na het laatste gebed (I'sha) bidt men nog twee soenah gebeden:

 1. Shaf'e bestaat uit 2 rak’ahs en worden beide zachtjes gelezen.
 2. Witr heeft 1 rak’ah en wordt zacht gelezen.

Naast deze gebeden bad de profeet 12 rak’ahs als soena (niet verplicht):

 • 4 rak’ahs voor Doehr gebed.
 • 2 rak’ahs na Doehr gebed.
 • 2 rak’ahs voor Asr gebed
 • 2 rak’ahs na Maghreb gebed.
 • 2 rak’ahs voor Isjah gebed.

Elke gebed bestaat uit:

Qiyam = deze houding volgt onmiddellijk op de eerste takbier. In deze houding wordt o.a. een gedeelte van de Koran Gereciteerd.
Roekoe = het bovenlichaam is voorovergebogen in een hoek van 90 graden in verhouding tot de benen.
Sadjdah = men raakt met het voorhoofd (neus inbegrepen), handen en tenen de grond (niet met de elleboog); deze houding wordt in iedere rak’ah twee keer aangenomen met een korte zittende houding tussen de beide Sajdah’s. Dit geheel is nu een rak’ah.

Het gebed gaat als volgt:

- Qiyam

Je begint met de Qiyam, men heft beide handen op (voor een man tot aan de oren, je mag je oren ook aanraken) en voor de vrouw tot aan de hoogte van de schouders. En je zegt dan Allahoe Akbar (Allah is groot).

Na Qiyam wordt (bij de man) de rechterhand op de linkerhand gelegd bij de navel (op het hart). En bij de vrouw op de borsten.
Het gebed is nu begonnen en er worden drie verschillende gebeden gereciteerd:
 
1. "Soebhanaka Allahoemma wa bi hamdik wa tabaraka ismoek wa ta3ala djaddoek wa la ilaha ghairoek."
(سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)
d.w.z. "Glorierijk bent U, oh Allah, ik prijs U, gezegend is Uw naam en Verheven is Uw positie
en niets is het waard aanbeden te worden behalve U".
2. Hierna wordt gezegt: A’oedoe bi Allahi minna shaytani radjiem;
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
d.wz. "Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de verworpene".
3.

Daarna reciteer je het eerste hoofdstuk uit de Koran (Fatiha):

Bismi Allahi Rahmani Rahiem. (In de Naam of Allaah, de Erbarmer, de meest Barmhartige)

Alhamdoe li Allahi Rabbi al alamien. (Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden)

Arrahmani Rahiem. (De Erbarmer, de meest Barmhartige)

Maliki yaumi addien. (De Heerser op de Dag des Oordeels)

Iyyaka na’boedoe wa iyyaka nasta’ien. (U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp)

Ihdina sirata al moestaqiem. (Leid ons op het rechte Pad)

Sirata alladdiena an-amta allaihim ghairi almaghdoebi alayhim wala addaallien. (Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden)

Amien. (Oh Allah accepteer ons gebed)

4. Na de Fatiha wordt een ander hoofdstuk uit de Koran gereciteerd, waarbij men vrij is in keuze.

- Roekoe

Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding (roekoe) met de woorden: Allahoe Akbar (Allah is groot). In deze houding zeg je drie maal: Soebhana Rabbiya Al'adiem (Hoe perfect is mijn Heer, de Oppermachtige).

Vervolgens gaan we even terug naar de staande houding met de woorden: Sami'a Allahoe liman hamidah (Allah luistert naar degene die Hem prijst). Hierna zeggen we (nog steeds in de staande houding): Rabbana wa laka al hamd (Onze Heer, U komt alle verheerlijking toe).


- Sadjdah

Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah. Terwijl we deze handeling doen zeggen we: Allahoe Akbar (Allah is groot).
Als men in de Sadjdah houding is, zegt men drie keer: Soebhana rabbi-ya al a’la (Hoe perfect is mijn Heer, de Oppermachtige).


- Omhoog komen vanuit de Sadjdah

Vervolgens zeggen we als we even overeind gaan zitten: Allahoe Akbar (Allah is groot). (De zit houding verschilt van man tot vrouw, de man gaat gewoon recht overeind zitten op zijn knieen, maar de vrouw houd haar benen dan een beetje naar rechts (ze zit dan niet net als de man op haar knieen maar ze zit dan op de grond met haar benen langs haar heen). Men zegt dan Rabbie Eghfierlie warh'amnie (O mijn Heer! Vergeef me en heb genade met mij).

Daarna zeg je weer: Allahoe Akbar (Allah is groot). En dan ga je weer in de Sadjdah houding, en zegt weer drie maal: Soebhana rabbi-jal a’la (Hoe perfect is mijn Heer, de Oppermachtige).

Voor men opstaat en gaat naar de Qiyam-houding zeggen we: Allahoe Akbar (Allah is groot). En de tweede Rak’ah gaat hetzelfde, behalve dat punt 1 nu vervalt.


- De eerste Tashahhoed

Behalve als je klaar bent met je tweede rak’ah ga je niet opstaan naar de Qiyam houding, maar dan ga je naar de zithouding zoals eerder is beschreven hoe. En dan gaan we de att-ashahhoed doen (dit is de getuigenis). Men gebruikt hierbij zijn rechter wijsvinger:

Atta hiyyatoe li Allahi, wassallawatoe watayyibatoe. Asalamoe alaika ayyoeha Nabiyyoe warahmatoe Allahi wa barakatoehoe. Assalamoe alaina wa ala 'ibadi Allahi Saalihiena. Ashjhadoe Allaa ilaha illaa Allah wa ashjhadoe anna mohammadan abdoehoe warasoeloeh.

(التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وسوله)

(Alle lofuitingen voor Allah. Alle daden van aanbidding en goede werken zijn voor Hem. O Profeet, moge er vrede, genade en zegeningen van Allah met jou zijn. Moge er vrede met ons en alle rechtschapen dienaren van Allah zijn. Ik verklaar dat er niets is dat het waard is aanbeden te worden behalve Allah en ik verklaar dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is).


- De tweede Tashahhoed

Na de eerste Tashjahhoed gaan we gelijk door met de Salawat: Allahoemma Salli 'ala Sayidina Mohammadin wa 'ala ali Sayidina Mohammadin kama sallaita 'ala Sayidina Ibrahiema wa 'ala ali Sayidina Ibrahiema innaka Hamidoen Madjied. Allahoemma barik ala Sayidina Mohammadin wa ala ali Sayidina Mohammadin kama barakta ala Sayidina Ibrahiema wa ala ali Sayidina Ibrahiema fe al'alamina innaka Hamidoem Madjied.

(O Allah, schenk genade en eer aan Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem), net zoals U genade en eer aan Ibrahiem (vrede zij met hem) schonk en aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige. O Allah, schenk zegeningen aan Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem), net zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem (vrede zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.).

Na de Salawat mag het gebed beeindigd worden, maar het is beter om de volgende smeekgebeden ook te zeggen: Rabbana atina fid-doenja hasanah wa fi al -akhirati hasanah wa qina 'adaba Nar. Rabbana ghfirli wali walidayya wa li jami'i al moeminina jauma yaqoemoe al hisab.


- Tasliem

Tasliem (de vredes wens) Bij ieder mens zijn constant twee engelen aanwezig, die alle daden vanaf geboorte tot aan de dood optekenen. Allah leert ons dat niets hem ontgaat, zij schrijven het levensboek van de mens tot aan de kleinste details, het boek zal als getuige dienen in het hiernamaals op de Dag des Oordeels en iedere mens die op aarde heeft geleefd, zal zijn levensboek kunnen lezen. Bij de afsluiting van het gebed worden de engelen begroet: Men wendt het hoofd eerst naar rechts en zegt: Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah (Vrede zij met jou en de genade van Allah). En dit word ook tegen de engel links gezegd. Hiermee is het gebed beeindigd.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 56584 keer
Beoordeel dit item
(2 stemmen)
Gepubliceerd in Het gebed
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld