Breaking News

Geloven in de voorbestemming

Stellig geloven dat elke vorm van goed of kwaad is bepaald en voorbestemd door Allah, dat Hij doet wat Hij wil, dat er niets plaats vindt zonder Zijn instemming of buiten Zijn wil. Niets in deze wereld gaat boven Zijn beslissing en Hij is het die alles bepaald. Niemand kan afwijken van de voorbestemming. Men kan ook wat al vast staat in de "Al-lauh Al-mahfoudh", niet bestrijden.

Allah is de Schepper van de daden van Zijn dienaren, hun deugdelijke- en ondeugdelijke daden. Ondanks dit heeft Hij hen bepaalde zaken opgedragen en afgeraden, zij kiezen zelf hun daden en zijn ze niet verplicht te doen. Deze daden vinden plaats binnen hun wil en macht. Allah is wel hun Schepper en de chepper van hun macht, door Zijn barmhartigheid wijst Hij een ieder die Hij wil het juiste pad en door Zijn wijsheid laat Hij wie Hij maar wil verdwalen. Hij hoeft zich niet
te verantwoorden over wat Hij doet, maar zij moeten zich wel verantwoorden.

Het geloven in de voorbestemming is een van de hoekstenen van het geloof, zoals dat terug is te vinden in het antwoord van de Profeet, vrede zij met Hem, op de vraag van Jibriel, vrede zij met Hem, over het geloof. Hij antwoordde:

'Dat je in Allah gelooft, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn gezanten, in de laatste dag en in de voorbestemming, het goed en het kwaad daarvan.' (Overgeleverd door Mouslim)

Ook heeft de Profeet, vrede zij met Hem, gezegd:

'Als Allah de bewoners van de hemelen en de aarde zou bestraffen, dan zou Hij hen geen onrecht doen en als Hij hen van Zijn barmhartigheid schenkt, dan zou Zijn barmhartigheid meer waard zijn dan de daden die zij hebben verricht. Als je de hele Uhud-berg van goud bezit en je geeft het uit op Allahs weg, dan zal dat pas geaccepteerd worden als je in de voorbestemming gelooft en er zeker van bent dat wat jou heeft getroffen je nooit had kunnen missen en wat jou mist je nooit had kunnen treffen. Als je met een andere overtuiging overlijdt kom in de hel terecht.' (Overgeleverd door Ahmad)

"Al-Qadar", de voorbestemming, is de voorbestemming van Allah dat alles bestaat zoals Hij dat altijd van te voren al wist en wijs heeft geacht.

Het geloven dat Allah, de Verhevene, op de hoogte is van alles tot in de details, dat Hij Zijn schepselen kende voordat Hij hen had geschapen en reeds wist van hun levensonderhoud en hun termijnen, uitspraken en daden, hun bewegingen en wanneer die stil zullen staan, hun geheimen en hun openbaarheden, wie van hen in het paradijs behoort en wie in de hel behoort. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Hij is Allah, er is geen god dan Hij, de kenner van het verborgene en het waarneembare" (Soerat Al-hashr: vers 22)

En Hij heeft ook gezegd:

"...En dat Allah alles met Zijn kennis omvat." (Soerat At-talaaq: vers 12)

Het geloven dat het allemaal is opgeschreven en vast staat. Hij, de Verhevene, heeft alles wat reeds bij Hem bekend is vastgesteld in de "Al-lauh Al-mahfoudh". Dat wordt verklaart in de volgende verkondiging van Allah:

"Geen onheil valt op de aarde of bij jullie zelf voor of het staat in een boek voordat wij het laten gebeuren." (Soerat Al-hadied: veres 22)

De Profeet (vrede zij met Hem) heeft gezegd:

'Allah heeft de hoeveelheden schepselen bepaald en Hij heeft geschreven dat vijftigduizend jaar geleden Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen.' (Overgeleverd door Mouslim)

Het geloven dat de wil van Allah effectief is en er niets is dat het tegen kan houden, Zijn macht kan door niets verzwakt worden, alle schepselen zijn voortgebracht door Zijn macht en Zijn wil. Wat Hij wil gebeurt en wat Hij niet wil gebeurt ook niet.Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Maar jullie willen het slechts als Allah het wil."( Soerat Al-insaan: vers 30)

En ook:

"Allah doet wat Hij wil." (Soerat Ibrahiem: vers 27)

Het geloven dat Hij, de Verhevene, uitsluitend de Schepper van alles is. Alle dingen, behalve Hij zelf, zijn slechts schepselen. Hij is de Almachtige. Allah heeft dit verklaard in Zijn verkondiging:

"Allah is de Schepper van alles." (Soerat Ar-ra'd: vers 16)

Hij heeft ook gezegd:

"Hij heeft alles geschapen en nauwkeurig geordend." (Soerat Al-fourkaan: vers 2)

Men moet weten dat de voorbestemming binnen de macht van Allah, de Barmhartige, de Verhevene, valt en dat alles volgens zijn planning gebeurt. Alles wordt gerealiseerd naar Zijn wil, Zijn dienaren hebben een wil in zoverre Hij dat wilt. Wat Hij van hen wil, vindt ook plaats en iets anders niet.

Ook moeten wij weten dat de voorbestemming het geheim van Allah, de Verhevene, is voor Zijn schepselen. Zelfs geen engel die in de nabijheid van Allah zich bevindt is daarvan op de hoogte, maar ook geen van de gezonden profeten.
Een gelovige kent aan Zijn Heer de eigenschappen toe van volmaaktheid, vandaar dat hij ook gelooft dat alles wat plaats vindt volgens de wijsheid van zijn Heer is. Als hij die goddelijke wijsheid niet kan vatten, pas dan is hij zich van zijn onwetendheid bewust ten opzichte van het weten van zijn Heer, dat alles omvat. Hij heeft dan ook geen bezwaar meer tegen de Wijze, de Welingelichte, de Wetende die Zich niet hoeft te verantwoorden over Zijn daden maar zij wel.

Wat de feitelijkheid betreft weet ieder mens dat hij een wil of een zekere macht heeft waarmee hij dingen kan verrichten of nalaten. Hij kan ook het verschil merken tussen uit eigen wilskracht plaats vindt zoals te lopen en wat niet uit eigen wil plaats vindt zoals te trillen. Desondanks valt de wil van de dienaar binnen de wil van de Almachtige Allah, de Verhevene, want Hij zegt:

"Maar jullie willen het slechts als Allah het wil." (Soerat Al-insaan: vers 30)

Ook omdat het hele heelal het bezit is van Allah, de Verhevene, kan zich daarin geen activiteit plaatsvinden zonder Zijn weten en wil. Het geloven in de voorbestemming is geen voorwendsel voor de dienaar om de opdrachten van Allah na te laten of te verrichten wat Allah hem heeft afgeraden. Het gebruiken van de voorbestemming als argument om te zondigen is ongeldig om verschillende redenen. De Profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Voor een ieder van jullie is de plek al bepaald, in het paradijs of in de hel. 'Een van de aanwezigen vroeg: Wij stellen toch ons vertrouwen op Allah?. Hij zei: 'Nee, je moet je inspannen want voor een ieder wordt het mogelijk gemaakt waarvoor hij is geschapen.' (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft opgedragen om daden te verrichten en niet alleen maar op de voorbestemming van Allah te vertrouwen.

Allah heeft de dienaar bepaalde zaken opgedragen en andere afgeraden, Hij heeft de mens ook alleen opgedragen wat binnen zijn vermogen ligt. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Vreest dus Allah zo goed als jullie kunnen." (Soerat At-taghaabon: vers 16)

Als alle daden van de dienaar een verplichting waren, zou hij in dat geval opgedragen zijn daden te verrichten die buiten zijn vermogen zijn en dit is ondenkbaar. Daarom wordt men niet schuldig aan zonden geacht als die onwetend heeft gezondigd, vergeten heeft of onder druk is gezet.

De voorbestemming van Allah is een verborgen geheim en niemand weet daarvan wat voordat het plaats heeft gevonden. De wil van de dienaar om een daad te verrichten gaat vooraf aan het verrichten ervan, zodat die wil om een daad te verrichten niet gebaseerd is op voorafgaande kennis van Allah's voorbestemming. Het gebruiken van deze voorbestemming als argument wordt dan ongeldig want men kan niet argumenteren met feiten waarvan men niet op de hoogte is.

Als iemand, die zich schuldig heeft gemaakt aan een zonde, zegt: 'Deze zonde was voor mij voorbestemd.' Wordt er dan tegen hem gezegd: 'Voordat je die zonde beging, wat wist je van de alwetendheid van Allah? Zolang je daarvan niets weet, de keuze hebt en de macht en alle paden voor je zijn uiteengezet; het goede en het slechte pad, in dit geval is het je eigen keuze en draag je dus de gevolgen van je eigen zonde want die heb je verricht boven een van de deugdelijke daden.

Wie de voorbestemming van Allah als argument gebruikt, om Allah's opdrachten na te laten of om te zondigen, zal in het geval dat hij wordt aangevallen door iemand die zijn geld afpakt, zijn eer schendt en dan de voorbestemming van Allah als argument gebruikt en zegt: 'Neem me niet kwalijk want wat ik jou heb aangedaan was met voorbestemming van Allah'. Hij zal dit niet accepteren omdat een ander hem onrecht heeft aangedaan. Hetzelfde argument wordt wél gebruikt als hij de rechten van Allah, de Verhevene, niet nakomt.

De voorbestemming is een belangrijke reden voor het individu om tot daden in dit leven aan te zetten, die Allah tevreden stellen. Het is ook een krachtige stimulans die de gelovige stellig en met zekerheid belangrijke beslissingen laat nemen. De gelovigen zijn opgedragen om initiatief te nemen naast het vertrouwen op Allah, maar wel zodanig dat zonder toestemming van Allah met initiatief nemen geen resultaat geboekt kan worden want Hij is de Schepper van die initiatieven en resultaten. De Profeet, vrede zij met Hem, Heeft gezegd: 'Een sterke gelovige is meer geliefd bij Allah en is beter dan een zwakke gelovige, maar beiden zijn goed. Zorg voor wat goed voor je is en vetrouw op Allah, wees niet zwak en als je getroffen bent door iets zeg niet: Als ik maar dat en dat had gedaan, maar zeg: Allah heeft het voorbestemd en Hij doet wat Hij wil, anders laat je de mogelijkheid voor het werk van de "Shaitaan" open.' (deze hadeeth is overgeleverd door Mouslim)

Toen de moslims vroeger de situatie wilden veranderen door middel van de Jihad hebben zij allerlei initiatieven en maatregelen genomen en hebben daarna hun vertrouwen op Allah gesteld. Zij hebben niet gezegd: 'Allah heeft de overwinning van de moslims en de nederlaag van de ongelovigen al voorbestemd'.

Dat vervolgens als voldoende beschouwd en de Jihad niet voorbereid en ook niet uitgevoerd. Zij hebben moeten volharden en aan oorlogen deelnemen. Zij hebben alle maatregelen genomen en Allah heeft hen de overwinning bezorgd en heeft de Islam met hen hoog gehouden.

Omdat deze geloofsovertuiging is vastgesteld in de harten van de gelovigen waren die sterker in hun strijd en hebben besloten om de Jihad voort te zetten. Er zijn tal van voorbeelden die de situaties van hen beschrijven die een degelijk strijd voerden en volhielden tegenover de vijanden, hoe groot de krachten en de manschappen van de vijand dan ook zijn. Zij wisten zeker dat niets de mens kon treffen, als het niet was voorbestemd.

Een van de vruchten van het geloven in de voorbestemming is dat men zijn positie weet en dus niet hoogmoedig moet zijn tegenover andere mensen, want hij is zwak in wat is voorbestemd om iets te komen weten of om in de toekomst te kijken. Naar aanleiding hiervan beseft hij dat hij zwak is en dat hij zijn Heer altijd nodig heeft.

Een geleerde van vroeger "As-Salaf" heeft gezegd: 'Wie niet in de voorbestemming gelooft zal nooit rust in zijn leven vinden.'

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 29033 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Al imaan
Meer in deze categorie: Het geloven in de laatste dag »
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld