Breaking News

Geloven in de Gezanten

Het woord "Ar-rasoul", of gezant betekent degene die de boodschap volgt van degene die Hem heeft gezonden. De vakkundige definitie van gezant is een vrij mens, van het mannelijke geslacht die een religieuze boodschap van Allah heeft gekregen en is opgedragen deze over te dragen aan een bepaalde groep zich verzettende mensen.
Het verschil tussen beide is dat "Ar-rasoul", de gezant, meer bijzonder is dan "An-nabiy", de profeet, want iedere gezant is een profeet maar het omgekeerde geldt niet. Een gezant wordt opgedragen de religieuze boodschap te verkondigen aan hen die zich tegen de Godsdienst hebben verzet of er helemaal niet van hebben gehoord. "An-nabiy" wordt gezonden met de boodschap van een ander voor hem.

Een van die eigenschappen van de Gezanten, vrede zij met hen, is dat zij gewone mensen zijn en zij hebben hun behoeften net als andere mensen zoals eten en drinken. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Wij hebben voor jouw tijd slechts mannen uitgezonden aan wie Wij een openbaring gegeven hadden". (Soerat Al-anbiaa': vers 7)

Het geloven met stelligheid dat Allah naar elk volk een Gezant heeft gestuurd vanuit hun midden die hen aanroept om Allah te aanbidden, alleen Hem zonder een metgezel, dat alle Gezanten de waarheid vertellen, Allahvrezend en betrouwbaar zijn, de juiste weg aan hen is
gewezen om die anderen aan te wijzen, dat zij alles wat Allah hen heeft opgedragen zelf hebben overgedragen. Zij hebben niets verzwegen of veranderd. Ook hebben zij geen letter uit zichzelf toegevoegd of weggehaald. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Hebben de Gezanten dan een andere plicht dan de duidelijke verkondiging?" (Soerat An-nahl: vers 35)

"Wij zenden de boodschappers alleen als dragers van blijde tijding en als waarschuwers. Over degenen, die geloven en zich verbeteren, zal geen vrees komen noch zullen zij treuren." (Soerat Al- Anhaam: vers 48)

Allah heeft gezanten gestuurd zodat zij aan de mensen bekend maken wie zij behoren te aanbidden, om hen op te roepen tot het aanbidden van Allah, de enige God die geen metgezel heeft. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze. En Wij zonden Mozes met Onze tekenen, zeggende: "Breng uw volk uit de duisternis tot het licht en herinner hen aan de dagen van Allah." Daarin zijn voorzeker tekenen voor ieder die geduldig en dankbaar is." (Soerat Ibrahiem: vers 4-5)

De boodschap is noodzakelijk voor de mensen en deze noodzaak gaat boven alle behoeften van hen uit. De boodschap van een Gezant is de geest, het licht en het leven van deze wereld. Hoe kan het goed aflopen met deze wereld zonder geest, leven en licht? De duisternis is overal in deze wereld behalve waar de zon voor de boodschap van Allah schijnt. Er is geen andere weg naar geluk en gewin in beide levens, dan de weg van de Gezanten en er is geen manier om uitvoerig het goed en het kwaad te herkennen dan via hun weg.

Allah heeft Zijn boodschap "Roeh" genoemd, d.w.z. de ziel en als die ontbreekt, is er geen leven meer. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Zo hebben Wij aan jou een geest door onze beschikking geopenbaard. Jij wist niet wat het boek, noch wat het geloof was, maar Wij hebben het tot een licht gemaakt waarmee Wij van onze dienaren wie Wij willen de goede richting wijzen." (Soerat As-shoura: vers 52)

Het geloven in de Gezanten van Allah is een van de hoekstenen van het geloof. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"De Gezant gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem is neergezonden en de gelovigen ook; allen geloven in God, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn Gezanten ." (Soerat Al-bakara : vers 285)

Deze Koran vers verwijst naar dat men in Gezanten moet geloven, vrede zij met hen, zonder onderscheid. Dat betekent niet alleen te geloven in sommigen onder hen zoals het geval is bij de Joden en de Christenen.
Alle Gezanten waren op de rechte en duidelijke weg en zij riepen allemaal op tot het monotheïsme; het geloven in één God. Allah, de Verhevene heeft hierover gezegd:

"En Wij hebben toch in elke gemeenschap een gezant laten opstaan, dient Allah en vermijdt de Taghoet". (Soerat An-nahl: vers 36)

De gezanten worden ook ziek net als andere mensen en zijn ook sterfelijk zoals alle schepselen. Zij hebben geen goddelijke eigenschappen maar het zijn mensen die qua uiterlijk volmaakt zijn, ook zijn ze in hun gedrag volmaakt. Zij zijn van goede huize afkomstig en beschikken over de wijsheid en hebben het vermogen om duidelijke taal te spreken. Dit stelt hen in staat hun taak als gezanten uit te dragen en uit te voeren. De wijsheid achter het zenden van profeten vanuit het temidden van de mensen, is dat zij dan een mens als het goede voorbeeld hebben en zodoende wordt het volgen en gehoorzamen van de gezant binnen hun bereik en vermogen geplaatst.

Een eigenschap van de gezanten is ook dat Allah hen heeft gekozen uit alle mensen voor Zijn openbaringen. Zoals Hij (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Zeg: 'Ik ben slechts een mens als jullie; aan mij wordt geopenbaard dat jullie God één God is." (Soerat Al-kahf: vers 110)

Allah heeft hen dus uitverkoren boven alle andere mensen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft ook gezegd:

"Allah weet het beste waar Hij Zijn zendingsopdracht brengt." (Soerat Al-an'aam: vers 124)

Een andere eigenschap van de gezanten is dat zij onfeilbaar zijn wat betreft de boodschap van Allah die zij overbrengen. Zij maken geen fouten in hun boodschap of in het uitoefenen van wat Allah aan hen heeft geopenbaard. De gezanten hebben ook als eigenschap dat zij, vrede zij met hen, alleen de waarheid vertellen, in hun uitspraken en in hun daden. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Dit is wat de Erbarmer ons aangezegd had; de gezondenen hadden gelijk." (Soerat Yasin : vers 52)

De volharding is een eigenschap ook van de gezanten, zij waren degenen die het goede nieuws brachten en tegelijkertijd waarschuwden zij. Zij riepen mensen op tot de Godsdienst en zij werden op verschillende manieren tegengewerkt en hebben daardoor veel meegemaakt, ondanks dat hebben zij volgehouden het woord van Allah hoog te houden. Hij, de Verhevene, heeft gezegd:

"Volhard dus geduldig zoals die profeten die vastbesloten waren geduldig vol te harden." (Soerat Al-ahqaaf: vers 35)

Wat betreft de tekenen van de gezanten heeft Allah hen gesteund door middel van duidelijke wonderen en stellige bewijzen die geen twijfel laten bestaan over het feit dat zij de waarheid vertellen en dat zij inderdaad profeten zijn met een boodschap. Allah heeft Zijn gezanten in staat gesteld wonderen te kunnen verrichten die een mens niet zou kunnen verrichten. Dit is een bevestiging voor het feit dat zij profeten zijn en dat zij de waarheid vertellen.

De definitie van deze wonderen van de gezanten is dat het ongelofelijke verschijnselen zijn die de profeten van Allah in staat zijn gesteld te verrichten, zodat alleen zij ze kunnen verrichten. Voorbeelden van deze wonderen en tekenen zijn: dat Isa, vrede zij met hem, zijn mensen kon vertellen wat zij thuis aten en wat zij bewaarden, dat de stok van Mousa in een slang veranderde en dat de maan zich in twee delen kon splitsen voor onze Profeet Mohammed, vrede zij met Hem.

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezanten gestuurd om het geloof te verkondigen en om te voorkomen dat men daarin zich gaat opsplitsen. Allah, de Verhevene heeft gezegd:

Hij verordineert voor jullie van de godsdienst wat Hij aan Noeh had opgedragen en wat Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrahiem, Moesa en Isa hadden opgedragen:

"Houdt de godsdienst in stand en splitst jullie daarin niet op in groepen." (Soerat As-shoura: vers 13)

Zij zijn ook gezonden om het verkondigen van goed nieuws en om te waarschuwen, Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:
"Wij zenden de gezondenen slechts als verkondigers van goed nieuws en als waarschuwers." (Soerat Al-kahf : vers 56)

Het verkondigen van goed nieuws en het waarschuwen door de gezanten geldt voor beide levens, zij verkondigen het goede nieuws aan hen die gehoorzamen, opdat zij een goed leven zullen leiden:

"Wie-hetzij man of vrouw-deugdelijk handelt als gelovige, die zullen Wij een goed leven laten leiden en Wij zullen hen met hun loon belonen voor het beste dat zij deden." (Soerat An-nahl: vers 97)

En zij waarschuwen hen tegelijkertijd voor de bestraffing die hen in dit leven kan treffen:

"En als zij zich afwenden zeg dan: 'Ik waarschuw jullie voor een donderslag als die van de Aad en de Thamoed'." (Soerat Foussilat: vers 13)

Zij brengen het goede nieuws over het paradijs en zijn gelukzaligheid aan hen die gehoorzamen.

"Wie aan Allah en Zijn Gezant gehoorzaamt die zal Hij binnenvoeren in de tuinen waar de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij altijd blijven. Dat is de geweldige triomf." (Soerat An-nisaa': vers 13)

Zij waarschuwen de misdadigers en hen die ongehoorzaam zijn, dat zij in het hiernamaals een pijnlijke bestraffing zullen krijgen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:

"En wie ongehoorzaam is aan Allah en zijn Gezant en Zijn bepalingen overtreedt die zal Hij binnenvoeren in een vuur waarin hij altijd zal blijven. Voor hem is er een vernederende bestraffing." (Soerat An-nisaa': vers 13)

Wij geloven dat Mohammed, vrede zij met Hem, een dienaar en een gezant van Allah is, dat hij de Heer van de eersten en de laatsten is, dat hij de laatste der profeten is en dat er geen profeet na hem zal komen. Hij heeft de boodschap en de toevertrouwde taken overgedragen, hij heeft zijn gemeenschap het goede aanbevolen en heeft rechtvaardig, in de naam van Allah, de Jihad gevoerd.
Wij zijn opgedragen Hem te geloven in wat Hij ons bericht, Hem te gehoorzamen in wat hij ons heeft opgedragen en in wat hij ons heeft afgeraden of voor heeft gewaarschuwd. Wij moeten Allah aanbidden volgens zijn traditie, vrede zij met Hem, en Hem als voorbeeld hebben en geen ander. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Jullie hebben toch in Gods Gezant een goed voorbeeld voor wie op God en de laatste dag hopen en God veel gedenken." (Soerat Al-ahzaab: vers 21)

Wij moeten ook onze liefde voor de Profeet, vrede zij met Hem, boven onze liefde voor onze vader en moeder en alle mensen tonen zoals de Profeet heeft gezegd:

'Men is pas gelovig als zijn liefde voor mij boven die voor zijn vader, zoon en alle mensen is.' (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

De waarlijke liefde voor Hem is door zijn traditie als leidraad te hebben en te volgen. Het echte geluk wordt bereikt door Hem te gehoorzamen Zoals Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging." (Soerat An-noer: vers 54)

Wij zijn verplicht Zijn boodschap, vrede zij met Hem, aan te nemen en zijn traditie te volgen, zijn leidraad als hoog en verheven te zien. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven pas [echt] als zij jou tot scheidsrechter maken over wat bij hen omstreden is en als zij dan bij zichzelf geen moeite hebben met wat jij geoordeeld hebt en het volledig aanvaarden." (Soerat An-nisaa: vers 63)

We moeten voorzichtig zijn dat wij zijn opdrachten niet nakomen want dat veroorzaakt verzoeking, dwaling en pijnlijke bestraffing, Allah heeft namelijk gezegd:

"Zij die de gezant in zijn ordening tegenwerken moeten maar verontrust zijn dat hen een verzoeking zal treffen of dat hen een pijnlijke bestraffing zal treffen." (Soerat An-noer: vers 63)

De kenmerken van de boodschap van Mohammed, vrede zij met Hem: Deze boodschap verschilt van de voorgaande boodschappen op een aantal punten, wij noemen de volgende:

De boodschap van Mohammed, vrede zij met Hem, is de afsluiting voor alle eerdere boodschappen. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Mohammed is de vader van geen enkele man uit jullie midden, maar hij is Allahs gezant en het zegel van de profeten." (Soerat Al-ahzaab : vers 40)

De boodschap van de Profeet Mohammed, vrede zij met Hem, werkt ontbindend voor eerdere hemelse boodschappen en Allah accepteert geen andere godsdienst dan het volgen van Mohammed, vrede zij met Hem. Niemand zal de gelukzaligheid van het paradijs bereiken dan uitsluitend via hem. Hij is de voortreffelijke onder de gezanten, Zijn gemeenschap is de voornaamste en zijn verordeningen zijn de volmaaktste onder alle andere verordeningen. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Wie iets anders dan de Islam als godsdienst wenst, van hem zal het dan niet worden aanvaard. Hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers." (Soerat Aal-imraan: vers 85)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Bij Hem, die de macht heeft over mijn ziel. Een ieder uit deze gemeenschap die van mijn boodschap kennis neemt - hetzij een Jood, hetzij een Christen - en dan zonder daarin te geloven sterft zal in de hel terecht komen.' (Overgelverd door Mouslim)

De boodschap van Mohammed, vrede zij met Hem, is voor iedereen bedoeld; de mens en de djinn. Allah verheven is Hij, heeft gezegd, verhalend over wat de djinn zeiden:

"Volk van ons! Geeft gehoor aan hem die tot Allah oproept." (Soerat Al-ahqaaf: vers 31)

Ook heeft Hij gezegd:

"En Wij hebben jouw naar alle mensen gezamenlijk slechts gezonden
als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer." (Soerat Saba': vers 28)

De profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Ik ben voorgetrokken boven andere profeten om zes redenen: aan Mij is het alomvattende woord geopenbaard, de overwinning, zodat de vijand in paniek raakt, de buit is aan mij geoorloofd, de hele aarde is van reine grond en is een gebedsruimte, Ik ben een gezant voor alle schepselen en ik ben de laatste van de profeten.' (Overgeleverd door Mouslim).

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 27701 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Al imaan
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld