Breaking News

Het geloven in de engelen

Het geloven in de engelen is een van de hoekstenen van het geloof. Wij geloven in het bestaan van de engelen en dat zij een onderdeel zijn van de schepselen van Allah. Zij zijn nooit ongehoorzaam aan Allah en verrichten alles wat hen wordt opgedragen. Zij prijzen Hem en aanbidden Hem dag en nacht zonder moe te worden of getaand te raken
Geloven in de namen van hen waarvan wij de naam kennen, zoals Jibriel, vrede zij met Hem. Van degenen waarvan wij de namen niet weten, geloven we bij benadering in hun bestaan.
Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Integendeel, zij zijn vereerde dienaren. Zij spreken niet eerder dan Hij en zij handelen op Zijn bevel". (Soerat Al-anbijaa: versen 26 - 27)

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"De gezant gelooft in wat van zijn Heer afkomstig is en naar hem is toegezonden en zo ook de gelovigen; allen geloven in Allah, in Zijn engelen en in Zijn boeken." (Soerat Al-bakara: vers 285)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft over het geloof gezegd:

'Dat je in Allah gelooft, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn gezanten, in de laatste dag en in de voorbestemming, in het goed en in het kwaad daarvan. (Overgeleverd door Mouslim)

De uiterlijke eigenschappen van de engelen zijn onder andere, zoals de Profeet, vrede zij met Hem, heeft verkondigd, dat zij uit het licht zijn geschapen. Hij, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Engelen zijn uit het licht geschapen...' (Overgeleverd door Mouslim)

Allah heeft ook bericht dat Hij de engelen met vleugels heeft geschapen en zij verschillen onderling het aantal vleugels. Hij, de Verhevene, heeft gezegd:

"Lof zij Allah, de grondlegger van de hemelen en de aarde, die de engelen tot gezanten met vleugels gemaakt heeft, twee, drie of vier! Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; Allah is almachtig." (Soerat Faatir: vers 1)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft Jibriel gezien en die had zeshonderd vleugels. (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

De engel kan veranderen, met Allah's macht, in een mens. Zoals dat is gebeurd met Jibriel, vrede zij met Hem, toen Allah hem naar Marjam zond in de gedaante van een man. Ook was dit het geval met de engelen die Allah naar Ibrahim en Loet heeft gestuurd want ook zij waren in de gedaante van mannen.

De engelen zijn in een verborgen wereld, zij zijn schepselen die Allah aanbidden en hebben geen van de goddelijke eigenschappen. Integendeel, zij zijn dienaren van Allah en helemaal onderdanig aan Hem. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hen beveelt en die doen wat hen is opgedragen."(Soerat At-tahreem: vers 6)

De engelen hebben in deze wereld bepaalde taken, zij verschillen in soort en hebben elk een taak. De een is belast met de openbaringen van Allah aan Zijn Profeten, vrede zij met Hen, en dat is Jibriel. Een ander is belast met de regen, weer een ander is verantwoordelijk voor de "Soer", (Een hoorn waarin wordt geblazen) en dat is Israfiel, vrede zij met Hem. De engel van de dood met zijn helpers is verantwoordelijk voor het ontnemen van de zielen.

De engelen die de verantwoordelijkheid dragen om de daden van de mens, de goede en de kwade, op te schrijven en deze zijn de eerbiedige schrijvers. De engelen die de mens beschermen tijdens zijn reis en tijdens zijn verblijf, in zijn slaap en als hij wakker is, kortom in alle omstandigheden, deze zijn de engelen onder de naam "Al-Mouaqqibaat".

Ook zijn er de bewakers van het paradijs en de bewakers van de hel. Weer andere engelen verplaatsen zich en zijn aanwezig bij de bijeenkomsten waar Allah gedenkt wordt en waar deugdzaam wordt gehandeld. Ook is er onder hen een die verantwoordelijk is voor de bergen. Anderen bevinden zich in rijen en raken niet vermoeid, zij staan voor Allah en worden nooit moe. Het leger van de Heer kent alleen Hij zelf, de Verhevene.

Door Allah te danken voor Zijn zorg voor de mens, de nakomeling van Adam, want Hij heeft een deel van de engelen opgedragen hen te beschermen en te behoeden. Oplettend te zijn door het feit dat het huidige leven eindig is en men denkt aan de engel van de dood, die de opdracht heeft de zielen te ontnemen als Allah deze laat sterven. Dit leidt tot een goede voorbereiding op de laatste dag door middel van geloofsuitoefening en deugdzaam te leven.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 34401 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Al imaan
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld